Cèdula d’habitabilitat

Necessites vendre o llogar el teu habitatge? T’ho posem fàcil. Ens encarreguem de tots els tràmits necessaris per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat, des de la visita a l’habitatge, l’emissió de l’informe i el tràmit amb l’Agència de l’Habitatge. Consulta’ns sense compromís per a més informació o un pressupost.

Què és una cèdula d’habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge compleix amb les condicions mínimes d’habitabilitat segons la normativa vigent (Decret 141/2012) i que per tant, és apta per ser destinada com a residència de persones.

En el cas de renovacions de cèdules s’acredita que les condicions d’habitabilitat requerides a l’habitatge en el moment de la seva construcció, segueixen vigents.

La cèdula d’habitabilitat és necessita per a la transmissió d’un habitatge en venta, lloguer, i per donar d’alta els serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions, entre altres.

Diferències entre una cèdula de primera i segona ocupació

Existeixen tres tipus de cèdules:

  • De primera ocupació: quan es refereix a habitatges de nova construcció.
  • De primera ocupació de rehabilitació: quan es refereix a habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació (augment del nombre d’habitatges, canvi d’ús per crear un habitatge, redistribució total de l’habitatge: ampliacions, remuntes i enderrocament de tot l’edifici en què es deixen únicament les façanes).
  • De segona ocupació: quan es refereix a habitatges que ja existeixen.

Com es fa el tràmit?

La cèdula d’habitabilitat l’ha de tramitar un/a tècnic/a amb la titulació d’arquitecte o bé arquitecte tècnic/aparellador, col·legiat.

El tècnic habilitat realitzarà una visita a l’habitatge, generarà el certificat d’habitabilitat i realitzarà el tràmit amb l’administració. (Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya).

Caducitat i renovació

La cèdula d’habitabilitat té una vigència de 25 anys pels habitatges de nova construcció, i de 15 anys per a les cèdules de segona ocupació i de primera ocupació amb rehabilitació.

Els habitatges que estiguin sota algun règim de protecció pública disposen d’un document anomenat Qualificació Definitiva. Aquest substitueix la cèdula d’habitabilitat durant els primers 10, 15 o 25 anys des del moment del seu atorgament, segons la normativa que li sigui d’aplicació. Després d’aquest període serà necessari demanar la cèdula d’habitabilitat per posteriors transmissions (venta, lloguer o cessió d’ús).