Projectes de canvi d’ús

Un projecte de canvi d’ús és necessari quan es vol canviar l´ús al que es destina una part de l’edifici (local en planta baixa o aparcament), per convertir-lo en un habitatge o apartament.

És necessari verificar que el local compleix amb els requisits i és compatible amb el canvi d’ús a habitatge. En cas afirmatiu, s’haurà de tramitar a l’ajuntament el projecte de canvi d’ús per tal d’obtenir la corresponent llicència d’obra.

Procediment per un canvi d’ús

  1. Estudi de viabilitat, per tal de determinar si el canvi d’ús és viable segons la normativa local, la normativa d’habitabilitat i les condicions pròpies de l’edifici.
  2. Projecte bàsic i executiu del canvi d’ús. Elaboració del disseny, distribucions, plànols i memòries tècniques.
  3. Sol·licitud de la llicència, presentant el projecte de canvi d’ús a l’ajuntament per obtenir els permisos corresponents.
  4. Execució de les obres, segons les indicacions del projecte aprovat.
  5. Inspecció final per part de l’ajuntament, certificat final d’obra i cèdula de primera ocupació. Elaboració del certificat d’eficiència energètica i cèdula d’habitabilitat.
  6. Inscripció del canvi d’ús al cadastre, per tal de que el local quedi correctament registrat com habitatge.