Projectes d’activitat

Necessari quan volem posar en marxa un local comercial, on es necessita una llicència municipal (Llicència d’obertura) on s’acrediti que el recinte compleix la normativa que li és d’aplicació. Per poder obtenir aquesta llicència es necessari presentar prèviament un “projecte d’activitat”, signat per un tècnic professional acreditat.

S’aconsella un assessorament abans de la compra o lloguer del local, que pugui orientar sobre els requisits tècnics i normatius que haurà de complir el recinte, ja que dependran del tipus d’activitat que es desenvolupi en ell.

Tipus d’activitats

Es requereix una documentació diferent segons l’activitat que es vulgui desenvolupar al local, ja que s’haurà de justificar el compliment de la normativa específica que regula el tipus d’activitat a desenvolupar.

  • Activitats innòcues: de risc menor i sense gaires molèsties a tercers. Oficines, botigues de roba, perruqueries, petits comerços, despatxos.
  • Activitats qualificades:  amb major risc i molèsties a tercers. Amb necessitat d’adoptar mesures correctores al local. Cafeteries, restaurants, fleques, carnisseries, clíniques dentals.

Contingut del projecte d’activitat

El projecte d’activitat recull les normatives d’aplicació segons el tipus de local o activitat a desenvolupar. Aquestes normatives consideraran els requeriments del Codi Tècnic de l’Edificació, normativa sectorial d’incendis, Codi d’Accessibilitat,… així com la pròpia normativa del municipi on es desenvolupa l’activitat.

El projecte inclou una memòria tècnica i descriptiva, el pressupost d’execució material, plànols, estudi de seguretat, justificació del compliment normatiu, entre d’altres.

La documentació del projecte d’activitat variarà en funció del tipus d’activitat a desenvolupar i de si el local requereix o no obres.

Procediment del projecte d’activitat

  1. Visita del tècnic competent al local. Presa de dades.
  2. Redacció del projecte d’activitat.
  3. Certificats tècnics i d’instal·lacions.
  4. Pagament de les taxes municipals.
  5. Visita i inspecció pels serveis tècnics de l’Ajuntament.
  6. Obtenció de la llicència de l’activitat.