Edifici plurifamiliar a Lloret de Mar

Es proposa un edifici de Planta Baixa i 5 Plantes Pis que, tenint en compte la topografia i l’entorn urbà on es troba, projecta 68 habitatges repartits entre tres nuclis d’escala (comunitats). 

A nivell constructiu, el conjunt edificat parteix d’un sistema de mòduls estructurals  formats per pòrtics de fusta laminada i panells de fusta contralaminada (CLT), que faciliten la construcció, l’agregació de mòduls i la flexibilitat de distribució dels interiors. Tant els materials, com els sistemes constructius proposats, estan pensats per complir amb els estàndards energètics i ambientals requerits, així com en la sostenibilitat econòmica de la proposta i la facilitat de manteniment i reutilització/rehabilitació al llarg de la vida útil de l’edifici.

A més de la reducció d’energia pròpia del procés constructiu de l’edifici, el projecte es dissenya pensant en la reducció de la demanda energètica necessària per garantir el confort dels espais habitables, combinant un bon sistema d’aïllaments exteriors, la ventilació creuada natural i l’aprofitament i control màxim de la radiació solar. La utilització de galeries com a espais tipus hivernacle permet crear una “doble pell” que facilita l’escalfament passiu a l’hivern, i el refredament a l’estiu, actuant com un umbracle a través de persianes enrotllables.

Els habitatges resultants estan composats per sis estances flexibles, interconnectades a voluntat mitjançant portes i envans corredissos, capaces d’acollir múltiples usos i incorporant els possibles canvis de programa al llarg del temps segons els desitjos i necessitats del seu habitant. L’encadenament de peces ofereix, en les dos crugies de cada habitatge, tenir façanes oposades (o en cantonada), permetent la ventilació creuada i la correcte il·luminació de les estances interiors. El nucli central de cada habitatge acull les zones de cuines, banys i calderes.

Pel que fa al disseny dels espais comuns, es parteix d’un mateix pati comunitari/distribuïdor, que dona accés als tres nuclis d’escala. Es projecten tota una sèrie de galeries comunitàries, tipus umbracle, pensades com espais semipúblics, relacionades amb el pati inferior, i permetent una millor interacció i socialització entre els usuaris de la comunitat.

A nivell de Planta Baixa, es disposen vuit habitatges, tres d’ells adaptats. Aquests habitatges disposen d’un petit espai exterior privat en les dos orientacions. El programa d’habitatges es complementa amb un local per bicicletes, vestíbuls i espais de dotació comunitària. Es planteja com una planta baixa oberta, creant una continuïtat entre els dos accessos a través de rampes adaptades i escales, permetent una gran llibertat de moviment als usuaris. També es busca donar continuïtat a la vegetació de l’entorn del conjunt mitjançant espais d’enjardinament interiors, sempre amb vegetació autòctona de poca necessitat de reg.

La proposta inclou també dos plantes soterrani escalonades, resoltes a través de rampes internes.

Edifici plurifamiliar a Blanes

Es projecta un edifici de cinc plantes d’habitatges, buscant la millor orientació dins els límits proposats, amb un disseny d’espais comuns que afavoreix la interacció entre els usuaris d’una mateixa planta.

A cada planta es distribueixen diferents modalitats d’habitatge, que s’adapten a l’estil de vida dels diferents habitants.

La planta baixa es projecta de forma extensiva, donant continuïtat a l’espai públic i permetent una major llibertat de moviment.

L’edifici esta pensat a partir d’una estructura modular, senzilla i resolutiva. Utilitzant materials econòmics i de baix impacte ambiental, amb processos constructius sistematitzats, de fàcil manteniment i reparació.

Aposta per una arquitectura sostenible, mitjançant el disseny, les tècniques de construcció i les instal·lacions, el projecte introdueix tota una sèrie de mesures passives i actives per aconseguir una millor eficiència energètica de l’edifici.